คณะกรรมการบริษัท
ชื่อตำแหน่ง
นายรัตน์ พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์
กรรมการ
นางสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร 
กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
กรรมการ
นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ
กรรมการ
นางจันทนา กาญจนาคม
กรรมการ
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
กรรมการ