คณะกรรมการบริษัท
ชื่อตำแหน่ง
นายรัตน์ พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์
กรรมการ
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
กรรมการ
นางศศิธร พงศธร 
กรรมการ
นายหลาย กวง-ฮัว
กรรมการ
นายปรีชา ปรมาพจน์
กรรมการ
นายจาง หยู่ -เจ๋อ
กรรมการ
นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ
กรรมการ
นายถาน ชื่อผิงกรรมการ