หนังสือเชิญประชุม
09 เม.ย. 67

ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567

05 เม.ย. 66

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

05 เม.ย. 65

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

09 เม.ย. 64

หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์

23 เม.ย. 63

หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนทรัสต์ประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์

15 ต.ค. 62

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562

02 เม.ย. 62

เชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

09 เม.ย. 61

เชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

31 มี.ค. 60

หนังสือเชิญประชุม AGM 2560

10 ต.ค. 59

หนังสือเชิญประชุม EGM 1/2559

23 มี.ค. 59

หนังสือเชิญประชุม AGM 2559