ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


การครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ในปัจจุบัน

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปี 2567 ชำระคืนเงินกู้รวม 248.78ล้านบาท เป็นการคืนเงินกู้ตามสัญญาประมาณ 94 ล้านบาทและรวมถึงการชำระคืนเงินกู้เพิ่มเติมก่อนกำหนดจำนวน 154 ล้านบาท)