ประวัติกองทรัสต์

2566

15 พฤศจิกายน 2566

เข้าลงทุนในทรัพย์โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

15 พฤศจิกายน 2566

เข้าลงทุนในทรัพย์โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เสปซ พัทยา

2562

22 พฤศจิกายน 2562

เข้าลงทุนในทรัพย์โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

2560

20 มิถุนายน 2560

หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15 มิถุนายน 2560

เข้าลงทุนในทรัพย์โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

26 เมษายน 2560
ถึง 9 มิถุนายน 2560

ระยะเวลาจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

2558

22 ธันวาคม 2558

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16 ธันวาคม 2558

เข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก

11 ธันวาคม 2558

วันที่กองทรัสต์จัดตั้ง

27 พฤศจิกายน 2558
ถึง 9 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก