ทรัสตี

ข้อมูลทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02 949 1500
โทรสาร
02 949 1501
Websitehttp://www.scbam.com/
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
100,000,000 บาท