บริการข้อมูลผู้ถือหน่วย

คำถามที่พบบ่อย

การแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบที่ต้องใช้ และระยะเวลาดำเนินการ

ช่องทางการติดต่อ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  SET Contact center: +662 009 9999
  Website: http://www.set.or.th/contactcenter
 2. ทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ตามที่อยู่ต่อไปนี้
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ภายใน 5 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน
ขั้นตอนขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น Click !!

การขอแก้ไขเช็คเงินปันผล เอกสารประกอบที่ต้องใช้ และระยะเวลาดำเนินการ

ช่องทางการติดต่อ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  SET Contact center: +662 009 9999
  Website: http://www.set.or.th/contactcenter
 2. ทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ตามที่อยู่ต่อไปนี้
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 45 วันปฏิทินหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน
ขั้นตอนการแก้ไขเช็คเงินปันผล Click !!
ช่องทางการติดต่อ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  SET Contact center: +662 009 9999
  Website: http://www.set.or.th/contactcenter
 2. ทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ตามที่อยู่ต่อไปนี้
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 45 วันปฏิทินหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน
ขั้นตอนการการขอออกเช็คเงินปันผลใหม่กรณีสูญหาย Click !!
ช่องทางการติดต่อ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD 3 ช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ติดต่อ SET Contact Center
  เบอร์โทร. +662 009 9999
  Website: www.set.or.th/contactcenter
 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิก Investor Portal สมาชิกสามารถตรวจสอบได้เองจากระบบ เมนูเอกสารส่งออก
ช่องทางการติดต่อ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
 1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ตามที่อยู่ต่อไปนี้
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
 3. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ทาง Website: www.set.or.th/contactcenter
 4. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ทาง e-mail ที่ e-mail address : SET Contact Center@set.or.th
 5. ผ่านระบบ Investor Portal http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน (หรือ ภายใน 1 วันทำการกรณีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์รับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายทาง e-mail)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ฉบับทดแทน) Click !!
 • คำถาม : สำหรับผู้ถือหุ้น Click !!
 • คำถาม : บริการต่าง ๆ Click !!