ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ธ.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ปี 2566

14 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

06 พ.ย. 63

ก.ล.ต. แจ้งค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น หัก ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ตามโครงการช้อปดีมีคืน

17 ส.ค. 63

Bangkok Hotel Market Update (Q2'2020)

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

13 ส.ค. 62

สถานการณ์การท่องเที่ยงครึ่งปี 2562

01 ก.พ. 62

รายงานสภาวะการท่องเที่ยวปี 2562

28 ธ.ค. 61

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

05 เม.ย. 60

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 กองLHHOTEL

รายละเอียด
04 เม.ย. 60

การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์

14 พ.ย. 59

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2559

10 ต.ค. 59

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559

21 ส.ค. 59

แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนและลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม

09 พ.ค. 59

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 กองLHHOTEL

29 มี.ค. 59

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559