มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 มิถุนายน 64 11.1915 537,919,900 6,020,142,970.08
31 มีนาคม 64 11.3679 537,919,900 6,115,036,994.33
31 ธันวาคม 63 11.4650 537,919,900 6,167,265,211.99
30 กันยายน 63 11.5814 537,919,900 6,229,874,259.41
30 มิถุนายน 63 11.6920 537,919,900 6,289,410,493.92
31 มีนาคม 63 12.6778 537,919,900 6,819,653,570.56
29 กุมภาพันธ์ 63 12.7102 537,919,900 6,837,089,763.26
31 มกราคม 63 12.9095 537,919,900 6,944,297,324.60
31 ธันวาคม 62 12.7565 537,919,900 6,862,024,162.26
30 พฤศจิกายน 62 12.6530 537,919,900 6,806,345,493.61
31 ตุลาคม 62 12.5412 537,919,900 6,746,176,248.68
30 กันยายน 62 12.7529 537,919,900 6,860,053,505.13
31 สิงหาคม 62 12.6752 537,919,900 6,818,283,288.73
31 กรกฎาคม 62 12.5098 537,919,900 6,729,279,348.62
30 มิถุนายน 62 12.6886 537,919,900 6,825,495,543.12
31 พฤษภาคม 62 12.5736 537,919,900 6,763,603,806.54
30 เมษายน 62 12.7341 537,919,900 6,849,928,276.72
31 มีนาคม 62 12.6426 537,919,900 6,800,711,554.83
28 กุมภาพันธ์ 62 12.5383 537,919,900 6,744,607,480.25
31 มกราคม 62 12.7014 537,919,900 6,832,349,022.59
31 ธันวาคม 61 12.5820 537,919,900 6,768,140,178.53
30 พฤศจิกายน 61 12.4940 537,919,900 6,720,793,223.36
31 ตุลาคม 61 12.3916 537,919,900 6,665,685,807.56
30 กันยายน 61 12.6074 537,919,900 6,781,821,430.70