มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
31 สิงหาคม 62 12.6752 537,919,900 6,818,283,288.73
31 กรกฎาคม 62 12.5098 537,919,900 6,729,279,348.62
30 มิถุนายน 62 12.6886 537,919,900 6,825,495,543.12
31 พฤษภาคม 62 12.5736 537,919,900 6,763,603,806.54
30 เมษายน 62 12.7341 537,919,900 6,849,928,276.72
31 มีนาคม 62 12.6426 537,919,900 6,800,711,554.83
28 กุมภาพันธ์ 62 12.5383 537,919,900 6,744,607,480.25
31 มกราคม 62 12.7014 537,919,900 6,832,349,022.59
31 ธันวาคม 61 12.5820 537,919,900 6,768,140,178.53
30 พฤศจิกายน 61 12.4940 537,919,900 6,720,793,223.36
31 ตุลาคม 61 12.3916 537,919,900 6,665,685,807.56
30 กันยายน 61 12.6074 537,919,900 6,781,821,430.70
31 สิงหาคม 61 12.5194 537,919,900 6,734,468,306.07
31 กรกฎาคม 61 12.6143 537,919,900 6,785,521,478.96
29 มิถุนายน 61 12.4975 537,919,900 6,722,681,564.19
31 พฤษภาคม 61 12.3629 537,919,900 6,650,259,995.47
30 เมษายน 61 12.5159 537,919,900 6,732,574,972.57
30 มีนาคม 61 12.4285 537,919,900 6,685,577,642.28
28 กุมภาพันธ์ 61 12.3165 537,919,900 6,625,321,059.31
31 มกราคม 61 12.4504 537,919,900 6,697,339,550.17
29 ธันวาคม 60 12.3414 537,919,900 6,638,691,120.46
30 พฤศจิกายน 60 12.2111 537,919,900 6,568,615,013.58
31 ตุลาคม 60 12.1131 537,919,900 6,515,885,924.84
29 กันยายน 60 12.3212 537,919,900 6,627,850,351.65