มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
31 มีนาคม 67 11.8310 1,048,919,900 12,409,848,105.13
31 ธันวาคม 66 11.6743 1,048,919,900 12,245,478,816.12
30 กันยายน 66 12.2036 537,919,900 6,564,604,071.92
30 มิถุนายน 66 12.1368 537,919,900 6,528,643,232.33
31 มีนาคม 66 11.6697 537,919,900 6,277,385,801.87
31 ธันวาคม 65 11.7248 537,919,900 6,307,030,255.53
30 กันยายน 65 11.6200 537,919,900 6,250,675,281.31
30 มิถุนายน 65 11.0685 537,919,900 5,953,983,531.61
31 มีนาคม 65 10.5639 537,919,900 5,682,545,676.90
31 ธันวาคม 64 10.6525 537,919,900 5,730,241,462.12
30 กันยายน 64 10.8536 537,919,900 5,838,414,778.25
30 มิถุนายน 64 11.1915 537,919,900 6,020,142,970.08
31 มีนาคม 64 11.3679 537,919,900 6,115,036,994.33
31 ธันวาคม 63 11.4650 537,919,900 6,167,265,211.99
30 กันยายน 63 11.5814 537,919,900 6,229,874,259.41
30 มิถุนายน 63 11.6920 537,919,900 6,289,410,493.92
31 มีนาคม 63 12.6778 537,919,900 6,819,653,570.56
29 กุมภาพันธ์ 63 12.7102 537,919,900 6,837,089,763.26
31 มกราคม 63 12.9095 537,919,900 6,944,297,324.60
31 ธันวาคม 62 12.7565 537,919,900 6,862,024,162.26
30 พฤศจิกายน 62 12.6530 537,919,900 6,806,345,493.61
31 ตุลาคม 62 12.5412 537,919,900 6,746,176,248.68
30 กันยายน 62 12.7529 537,919,900 6,860,053,505.13
31 สิงหาคม 62 12.6752 537,919,900 6,818,283,288.73