ผู้จัดการกองทรัสต์

     บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 จากชื่อเดิมคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด ซึ่งจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2551 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ดังนี้

  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก. จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0013-01 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใบอนุญาตเลขที่ สด04-0013-0 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใบอนุญาตเลขที่ สด03-0013-11 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

  • ให้เริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554
  • ให้เริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
  • ให้เริ่มเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

เพื่อขยายการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีบริการที่หลากหลายขึ้น และเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจลงทุนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งมีผู้บริหารจัดการลงทุนที่เป็นมืออาชีพดูแลจัดการลงทุนให้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จะเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานที่คำนึงและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าภายใต้หลัก

" ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 
และหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) "