ชื่อกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)
จัดตั้งเมื่อ11 ธันวาคม 2558
วันจดทะเบียนกองทรัสต์
22 ธันวาคม 2558
มูลค่าการลงทุน
มูลค่าลงทุน                         7,659 ล้านบาท
ระดมทุนผ่านหน่วยลงทุน             6,052 ล้านบาท
การกู้เงิน                            1,609 ล้านบาท
โครงสร้างการจัดสรรค์หน่วยลงทุนเจ้าของเดิม                          20%
ประชาชนทั่วไป                       80%
ผู้จัดการกองทรัสต์ (RM)
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)
ทรัสตีบลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM)
ผู้เช่าช่วงบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (LHH)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH)

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

                 สิทธิการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 พร้อมพื้นที่จอดรถและส่วนควบของอาคารที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยการเช่าจากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คงเหลือเป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2583 และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับหรือตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการในอาคารโรงแรม ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่อาคารโรงแรมหรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

                 สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยการเช่าช่วงจากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2581 นอกจากนี้ กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่อาคารโรงแรมหรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว 

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

                สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว เฉพาะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2590 นอกจากนี้ กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รถบริการรับ-ส่งลูกค้า (Shuttle Bus) อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพัก และ/หรือ ผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่อาคารโรงแรม หรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ทั้งนี้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ วันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์