โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

                 สิทธิการเช่าอาคารโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 พร้อมพื้นที่จอดรถและส่วนควบของอาคารที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยการเช่าจากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คงเหลือเป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2583 และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับหรือตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการในอาคารโรงแรม ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่อาคารโรงแรมหรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

                 สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยการเช่าช่วงจากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2581 นอกจากนี้ กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่อาคารโรงแรมหรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมทั้งสิทธิใดๆที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว 

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

                สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว เฉพาะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2590 นอกจากนี้ กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รถบริการรับ-ส่งลูกค้า (Shuttle Bus) อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพัก และ/หรือ ผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ซึ่งตั้ง และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่อาคารโรงแรม หรือพื้นผิวของตัวอาคารโรงแรม รวมถึงสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ทั้งนี้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ วันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา เป็นระยะเวลา ประมาณ 28 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2595 จากบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 490 ห้อง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 73,057 ตารางเมตร โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี บนถนนพัทยา-นาเกลือที่มีการคมนาคมที่สะดวก โดยโครงการตั้งอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเพียง 700 เมตร อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร สถานบันเทิง บาร์ และศูนย์การค้า ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา เป็นระยะเวลา ประมาณ 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 13 มกราคม 2592 จากบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 396 ห้อง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 41,022 ตารางเมตร โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี บนถนนพัทยาเหนือ ตัดกับถนนพัทยาสาย 2 และถนนเพ็ชรตระกูลที่มีการคมนาคมที่สะดวก โดยโครงการตั้งอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเพียง 500 เมตร นอกจากนี้ โครงการยังมีข้อได้เปรียบจากการมีที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร สถานบันเทิง บาร์ และศูนย์การค้า ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ