ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 เม.ย. 67

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์

15 มี.ค. 67

การกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567 และแจ้งมติเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงโรงแรมแก

28 ก.พ. 67

งบการเงินรายปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 67

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 67

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2567 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 ก.พ. 67

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 ก.พ. 67

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

13 ก.พ. 67

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

25 ม.ค. 67

ประกาศเชิญชวนเป็นผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 ของทรัสต์เพื่อการลงท

22 ธ.ค. 66

ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 (ล่วงหน้า)

16 พ.ย. 66

หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ LHHOTEL เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

15 พ.ย. 66

แจ้งการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา และโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต

15 พ.ย. 66

แจ้งการยกการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเ

13 พ.ย. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 พ.ย. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 พ.ย. 66

งบการเงินไตรมาส 3/2566 LHHOTEL

13 พ.ย. 66

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

13 พ.ย. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

02 พ.ย. 66

แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิม โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่

20 ต.ค. 66

แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (แก้ไข)

09 ต.ค. 66

แจ้งราคาเสนอขายสูงสุด และรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่

05 ต.ค. 66

การเผยแพร่เอกสารการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์

28 ก.ย. 66

เอกสารการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สองของ LHHOTEL

25 ก.ย. 66

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม อาทิ อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ราคา

21 ก.ย. 66

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม อาทิ อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ราคา

18 ก.ย. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 4/2566 (ระหว่างกาล) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (

08 ก.ย. 66

แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยท

16 ส.ค. 66

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ครั้งที่ 8

16 ส.ค. 66

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

10 ส.ค. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

10 ส.ค. 66

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

10 ส.ค. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

10 ส.ค. 66

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

10 ส.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 3/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

04 ก.ค. 66

แจ้งแก้ไขค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์และค่าธรรมเนียมทรัสตี

19 พ.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม)

15 พ.ค. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

15 พ.ค. 66

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

12 พ.ค. 66

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์

12 พ.ค. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

28 เม.ย. 66

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

05 เม.ย. 66

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์

16 มี.ค. 66

แจ้งมติคณะกรรมการลงทุนของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม กู้ยืมเงิน เพิ่มทุน

27 ก.พ. 66

งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ก.พ. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

27 ก.พ. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

24 ก.พ. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ก.พ. 66

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

23 ธ.ค. 65

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2566

01 ธ.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 พ.ย. 65

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

11 พ.ย. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

11 พ.ย. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 ส.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

11 ส.ค. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 ส.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 65

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

18 พ.ค. 65

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 (แก้ไข)

17 พ.ค. 65

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

17 พ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

17 พ.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 65

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขึ้นเว็บไ

28 เม.ย. 65

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

05 เม.ย. 65

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์

24 มี.ค. 65

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคต

28 ก.พ. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 65

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 65

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

14 ก.พ. 65

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

14 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

23 ธ.ค. 64

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565

12 พ.ย. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

12 พ.ย. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 ส.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 ส.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

13 ส.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

24 พ.ค. 64

การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานและสรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทร

21 พ.ค. 64

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทร

14 พ.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 พ.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

26 เม.ย. 64

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ขึ

05 เม.ย. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 (แก้ไขวันเข้าถึงข้อมูลเอกสาร)

26 มี.ค. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคต

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

25 ก.พ. 64

แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (แก้ไข)

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)

23 ก.พ. 64

แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563

11 ก.พ. 64

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

02 ก.พ. 64

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดขอ

28 ธ.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564

13 พ.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

13 พ.ย. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 พ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

14 ส.ค. 63

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

14 ส.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

28 พ.ค. 63

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LH

26 พ.ค. 63

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทร

19 พ.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

18 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 (Edit Template)

18 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 (Edit PDF)

15 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 63

แจ้งการขยายเวลาปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

15 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

15 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

15 พ.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

15 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

30 เม.ย. 63

แจ้งการเปิดเผยข้อมูลจากผลกระทบของสถานการณ์ โควิด -19 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย

24 เม.ย. 63

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ข

09 เม.ย. 63

แจ้งการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

30 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคต

30 มี.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

27 มี.ค. 63

การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคต

28 ก.พ. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

13 ก.พ. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ก.พ. 63

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

11 ก.พ. 63

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

11 ก.พ. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

03 ก.พ. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

30 ม.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

30 ธ.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

29 พ.ย. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

22 พ.ย. 62

แจ้งการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมแกรนด์เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

19 พ.ย. 62

การนำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์

11 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

05 พ.ย. 62

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562

30 ต.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 4/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 ต.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 4/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (เพิ่มเติม)

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

15 ต.ค. 62

การนำหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นเวปไซต์ของกองทรัสต์

30 ก.ย. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 สิงหาคม 2562

24 ก.ย. 62

แจ้งมติคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์ (แก้ไข)

แจ้งมติคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเพิ่มทุนและลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
23 ก.ย. 62

แจ้งมติคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์

30 ส.ค. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 กรกฎาคม 2562

14 ส.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

09 ส.ค. 62

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

31 ก.ค. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 มิถุนายน 2562

22 ก.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 3/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 มิ.ย. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 พฤษภาคม 2562

30 พ.ค. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 เมษายน 2562

21 พ.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประ

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) (แก้ไข)

13 พ.ค. 62

การนำรายงานการประชุม AGM/2562 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์

30 เม.ย. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 มีนาคม 2562

29 เม.ย. 62

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

02 เม.ย. 62

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์

29 มี.ค. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 28 กุมภาพันธ์ 2562

14 มี.ค. 62

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

28 ก.พ. 62

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 62

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561_LHHOTEL

12 ก.พ. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 1/2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประ

11 ก.พ. 62

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

30 ม.ค. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 ธันวาคม 2561

28 ม.ค. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 มกราคม 2562

02 ม.ค. 62

สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ

28 ธ.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 พฤศจิกายน 2561

28 ธ.ค. 61

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

28 ธ.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 พฤศจิกายน 2561

30 พ.ย. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 ตุลาคม 2561

19 พ.ย. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 61

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

14 พ.ย. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

30 ต.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 กันยายน 2561

30 ต.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

28 ก.ย. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 สิงหาคม 2561

30 ส.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 กรกฎาคม 2561

16 ส.ค. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

10 ส.ค. 61

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

03 ส.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

26 ก.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 29 มิถุนายน 2561

29 มิ.ย. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 พฤษภาคม 2561

30 พ.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 เมษายน 2561

18 พ.ค. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

17 พ.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข)

16 พ.ค. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

15 พ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 61

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

30 เม.ย. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 มีนาคม 2561

27 เม.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

09 เม.ย. 61

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

28 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 28 กุมภาพันธ์ 2561

22 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 (แก้ไข)

21 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

02 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 มกราคม 2561

28 ก.พ. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

26 ก.พ. 61

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560_LHHOTEL

26 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

14 ก.พ. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยช์ตอบแทน

09 ก.พ. 61

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

25 ม.ค. 61

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1

29 ธ.ค. 60

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 พฤศจิกายน 2560

30 พ.ย. 60

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 ตุลาคม 2560

14 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

14 พ.ย. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2560

31 ต.ค. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

31 ส.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 Jun 17 LHHOTEL

16 ส.ค. 60

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

15 ส.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2560

15 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

09 ส.ค. 60

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

31 มี.ค. 60

รายงาน NAV as of 31 Mar 17 LHHOTEL

17 ก.พ. 60

รายงาน NAV as of 30 Dec 16 LHHOTEL(แก้ไข)

30 ม.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 Dec 16

15 พ.ย. 59

รายงาน NAV as of 30 Sep 16 LHHOTEL

15 ส.ค. 59

รายงาน NAV as of 30 Jun 16 LHHOTEL

29 เม.ย. 59

รายงาน NAV as of 31 Mar 16 LHHOTEL

15 ก.พ. 59

รายงาน NAV as of 30 Dec 15 LHHOTEL

01 ก.พ. 59

แจ้งการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามหนังสือสัญญาเช่าอาคารโครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล

25 ธ.ค. 58

แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของผู้บริหารโรงแรมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

21 ธ.ค. 58

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : LHHOTEL เริ่มซื้อขาย 22 ธันวาคม 2558

21 ธ.ค. 58

แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิกา

21 ธ.ค. 58

ขอชี้แจงเรื่องผู้ถือหน่วยสัญชาติต่างด้าว ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช

21 ธ.ค. 58

สรุปสาระสำคัญของการลงทุนครั้งแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (L