รายงานการประชุม
13 พ.ค. 67

รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2567

12 พ.ค. 66

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

11 พ.ค. 65

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

21 พ.ค. 64

รายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564

26 พ.ค. 63

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563

19 พ.ย. 62

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562

13 พ.ค. 62

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

11 พ.ค. 61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

24 เม.ย. 60

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

01 พ.ย. 59

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559

19 เม.ย. 59

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559