โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์ (หุ้น)