ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เลขที่ 11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-286-3484 , 02-679-2155
: 02-286-3585 , 02-679-2150
Email marketing@lhfund.co.th

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 02-949-1500
: 02-949-1501
Email customerservice.scbam@scb.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-343-8899
: 02-343-8890
Email corporate@lhmh.co.th

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 02-009-9000 , 02-009-9999
: 02-009-9991
Email SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญขี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 02-264-0777
: 02-264-0789-90

ติดต่อเรา

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว