ผู้เช่า และ/หรือ ผู้เช่าช่วง


บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง:เลขที่ 1 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท  :0105529046753
ทุนจดทะเบียน:2,000,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว:2,000,000,000 บาท
วันจดทะเบียนบริษัท:24 ธันวาคม 2529
Website:http://lhmh.co.th/
หมายเหตุ: บริษัท แปซิฟิค เรียล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558