ผู้เช่า และ/หรือ ผู้เช่าช่วง


บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง:เลขที่ 1 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท  :0105555019474
ทุนจดทะเบียน:10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว:10,000,000 บาท
วันจดทะเบียนบริษัท:7 กุมภาพันธ์ 2555
Website: